3 Şubat 2015 drnaci

Politika ve Strateji  

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Mükemmel kuruluşlar, içinde yer aldığı pazarı ve sektörü gözönünde tutan paydaş odaklı bir strateji geliştirerek misyon ve vizyonunu hayata geçirirler. Stratejiyi gerçekleştirmek için politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluştururlar ve uygularlar.

.

Politika ve Strateji kriteri kapsamında aşağıdaki beş alt kriter gözönünde bulundurulmalıdır:

1. Politika ve strateji, paydaşların mevcut durumdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini temel alır. Bu alt kriter şu konuları içerebilir:

a) Kuruluşun mevcut durumdaki ve gelecekte içinde yer alacağı pazarı ve pazarın ilgili kısmını tanımlamaya yarayacak bilgilerin toplanması ve bunların değerlendirilmesi

b) Müşterilerin, çalışanların, işbirliği yapılan kuruluşların, toplumun ve hissedarların uygun gereksinim ve beklentilerinin anlaşılması ve önceden tahmin edilebilmesi

c) Rakiplerin faaliyetleri de dahil olmak üzere pazardaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve tahmin edilebilmesi

 2. Politika ve strateji, performans ölçümü, araştırma, öğrenme ve dış faaliyetlerden elde edilen bilgileri temel alır. Bu alt kriter şu konuları içerebilir:

a) Kuruluş içi performans göstergelerinin toplanması ve değerlendirilmesi

b) Öğrenme faaliyetlerine ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi

c) Rakiplerin ve sınıfında en iyi olan kuruluşların performanslarının analiz edilmesi

d) Toplumsal, yasal ve çevresel konuların değerlendirilmesi

e) Ekonomik ve demografik göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

f)  Yeni teknolojilerin yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi

g) Paydaşların fikirlerinin değerlendirilmesi ve bu fikirlerden yararlanılması

3.Politika ve strateji oluşturulur, gözden geçirilir ve güncelleştirilir.Bu alt kriter şu konuları içerebilir:

a) Paydaşların gereksinim ve beklentilerinden, öğrenme ve yeniliklere ilişkin çalışmalardan elde edilen bilgiler temel alınarak politika ve stratejinin kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile uyum içinde oluşturulması

b) Paydaşların gereksinim ve beklentilerinin dengelenmesi

c) Kısa ve uzun vadedeki baskı taleplerin dengelenmesi

d) Risklerle başa çıkabilmek için alternatif senaryolar ve olasılık planlarının oluşturulması

e) Mevcut ve gelecekteki rekabet üstünlüğünün veya fırsatları değerlendirebilme kapasitesinin belirlenmesi

f) Kuruluşun politika ve stratejisinin işbirliği yapılan kuruluşların politika ve stratejileriyle uyumunun sağlanması

g) Mükemmellik anlayışının temel kavramlarının politika ve stratejiye yansıtılması

h) Politika ve stratejinin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi

i) Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi

j) Politika ve stratejinin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi

4.Politika ve strateji duyurulur ve kilit süreçler çerçevesi yoluyla yayılımı gerçekleştirilir.

Bu alt kriter şu konuları içerebilir:

a) Kuruluşun politika ve stratejisinin yaşama geçirilmesi için gerekli kilit süreçler çerçevesinin belirlenmesi ve oluşturulması

b) Kilit süreç sahiplerinin açık bir biçimde belirlenmesi

c) Kilit süreçlerin ilgili paydaşlar da belirlenerek tanımlanması

d) Politika ve stratejinin yaşama geçirilmesini sağlayacak kilit süreçler çerçevesinin etkinliğinin gözden geçirilmesi

 5.Politika ve strateji duyurulur ve yaşama geçirilir.Bu alt kriter şu konuları içerebilir:

a)  Politika ve stratejinin uygun unsurlara duyurulması ve yayılımının sağlanması

b) Politika ve stratejinin kuruluşun bütününde faaliyetlerin planlanması ve amaçlarla hedeflerin saptanması için bir temel olarak kullanılması

c) Plan, amaç ve hedeflerin uyumun sağlanması, önceliklerin saptanması, üzerinde anlaşmaya varılması ve bunların duyurulması

d)  Politika ve stratejiye ilişkin bilinç düzeyinin değerlendirilmesi

 

Kaynak: Karadağ, Osman ve Mahmut Naci Çuhacı. Süreç Yönetimi. Argestar Danışmanlık Ltd. Yay. (Baskıda) 160 sayfa.

 

istek, görüş ve önerileriniz için